Všeobecné obchodní podmínky

Wedisto představuje online službu/produkt, který je vlastněn a provozován společností Organisto s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Wedisto, včetně webu „www.wedisto.com“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Pravidla ochrany osobních údajů.

Používáním webové prezentace Wedisto (včetně jejího obsahu) a/nebo produktů a/nebo služeb Wedisto souhlasíte s následujícími podmínkami, jakož i s jakýmikoli dodatky a revizemi a změnami těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nebo jimi nechcete být vázání, nepoužívejte webovou prezentaci, produkty nebo služby Wedisto.

Společnost Organisto s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky včetně ceníku podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webové prezentaci „www.wedisto.com“. Společnost Organisto s.r.o. se zavazuje oznámit uživatelům změnu těchto podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze podmínek. Uživatel má právo změnu podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi na adresu info@wedisto.com. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí podmínek. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Všeobecné podmínky

Webová prezentace Wedisto, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Organisto s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webové prezentace, produktů a/nebo služeb Wedisto, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Wedisto“ odkazují na společnost Organisto s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách Wedisto.com a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Wedisto. Pojem „Naše webová prezentace“ odkazuje na webovou prezentaci „www.wedisto.com“ a všechny webové prezentace s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky/moduly Wedisto“ se odkazuje na stránky/moduly Našich uživatelů, tedy na obsah vytvořený pomocí Wedisto. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena se Organisto s.r.o.

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze
Základní „Free verze“ nástroje Wedisto pro plánování a organizaci svatby je zcela zdarma pro všechny uživatele.
Zde si můžete prohlédnout aktuální popis Našich služeb.

2.2 Prémiové služby
Pro využití některé z nadstandardních funkcí si můžete zakoupit jednu nebo více Prémiových služeb.
Přehled všech funkcí rozdělený do balíčků Silve a Gold.

3. Placené služby

3.1 Ceny
Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v eurech (EUR). Přehled cen naleznete na stránce Ceník. Všechny zobrazované ceny (na Naší webové prezentaci, ceníku, v modulu, apod.) jsou uvedeny včetně DPH, jehož výše se určuje podle země ze které nakupujete. Koncové ceny uvidíte vždy ve svém nákupním košíku ještě před dokončením nákupu.

3.2 Objednání Prémiových služeb
Všechny Naše Prémiové služby je možné objednat v uživatelské administraci Wedisto, na stránce Ceník nebo na stránce Přehled modulů na Našem webu. Pro další informace se můžete obrátit na Naše Zákaznické centrum.

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1 Smlouva
Závazná smlouva o poskytování služeb vzniká v okamžiku kdy uživatel (Vy) akceptujete Naše Všeobecné podmínky a registrujete se.

4.2 Doba trvání smlouvy a zrušení smlouvy
Smlouva o nákupu služeb je vždy vázána na dobu určitou a to 30 kalendářních dní po datu svatby, které uživatel uvede v sekci "Údaje o svatbě" v Nastavení uživatelského účtu (více informací v sekci 5 - Platby, poplatky a náhrady).

Vyhrazujeme si právo, po 30 dnech od vypršení Prémiových služeb, kdykoliv smazat všechna Vaše data a to bez předchozího upozornění.

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Náš partner pro zpracování plateb
Pro zpracování a zprocesování Vašich plateb za služby Wedisto, využíváme služeb externího partnera - třetí strany, tzv. “Payment Processor”. Zprocesování plateb tak podléhá Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů našeho Payment Processora, navíc nad tyto Naše Všeobecné podmínky. Naším aktuálním Payment Processorem je společnost GoPay (www.gopay.com) v souladu s Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti GoPay. Nad výkonem ani nad bezpečností Payment processora neneseme odpovědnost ani nad ním nemáme žádnou kontrolu. Souhlasíte s tím, že nám prostřednictvím Payment Processora zaplatíte všechny poplatky za ceny, které jsou platné pro jakýkoli nákup v souladu s příslušnými platebními podmínkami. Souhlasíte s tím, že platbu provedete pomocí způsobu platby, který jste si zvolili ve svém účtu. Vyhrazujeme si právo opravit nebo nařídit našemu zpracovateli plateb opravit vzniklé chyby, a to i v případě, že již byla požadována nebo přijata platba.

Poznámka: Kdykoli budete mít jakékoliv dotazy / žádosti týkající se Vašich plateb, doporučujeme kontaktovat oddělení zákaznické péče GoPay . Společnost Wedisto nemá přístup k údajům o platbách (více informací o platebních metodách a zabezpečení naleznete v odstavci 5.7).

5.2 Poplatky
Některé části služeb/funkce jsou zpoplatněné (takové doplňkové služby nazýváme "Prémiové služby"). Chcete-li například používat modul „Zasedací pořádek“, budete si muset aktivovat příslušné předplatné Prémiových služeb. Prémiové služby zůstanou v platnosti, dokud nebudou zrušeny nebo ukončeny v souladu s touto smlouvou. Před zaplacením nákupu se vždy dozvíte konečné ceny za vybrané Prémiové služby, včetně všech případných dodatečných poplatků, DPH apod. Všechny poplatky se objeví na faktuře, kterou po zaplacení naleznete v Administraci Vašeho Wedisto účtu v části "Můj účet", pokud není uvedeno jinak.

5.3 Chargebacky
Pokud kontaktujete svou banku nebo společnost Vaší platební karty za účelem odmítnutí, vrácení platby nebo si vyžádáte jiným způsobem vrácení platby ("Chargeback"), můžeme Váš účet automaticky ukončit. Máte-li otázky ohledně platby, kterou jste učinili, doporučujeme, abyste Nás před podáním Chargebacku kontaktovali Vyhrazujeme si právo případné Chargebacky zpochybnit.

5.4 Žádosti o náhradu
O vrácení peněz je možné požádat pouze pro:

 • a) První platbu prémiových služeb a todo 14 dnů od nákupu a pouze v případě nevyužití Prémiových služeb (za využití Prémiových služeb se považuje jakékoliv vložení dat do některého z prémiových modulů. Přehled všech prémiových služeb naleznete zde.
  Všechny další nákupy (např. druhý, třetí, čtvrtý) nebudou vráceny.
 • (b) Případy vícenásobných (duplicitních) plateb.
 • (c) Případy kdy se nepodařilo doručit produkt.
 • (d) Z důvodů technických chyb, které se nám nepodařilo odstranit do 5 pracovních dní od nahlášení chyby.

PRO ŽÁDOST O VRÁCENÍ PENĚZ VŽDY KONTAKTUJTE SPOLEČNOST GoPay- náš zpracovatel plateb (více informací v odstavci 5.1).

Poznámka: Organisto s.r.o. si vyhrazuje právo přezkoumat důvod vrácení peněz, který jste uvedli společnosti GoPay, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

5.5 Čas a způsob vrácení peněz
Podle odstavce 5.1 používáme pro zpracování plateb společnost GoPay. Jedná se o globálního poskytovatele on-line plateb s působností na 16 trzích a nabízí širokou škálu lokálních platebních metod v závislosti na Vaší poloze. Během platebního procesu si můžete vybrat jak mezinárodní tak místních platební metody dle Vašich preferencí.

Společnost Organisto s.r.o. prohlašuje, že nemá přístup k citlivým údajům týkajícím se platebních metod zadaných uživatelem ani tyto informace nikam neukládá. Pouze subjekt odpovídající za platební proces má k těmto údajům, z důvodu zpracování plateb, přístup. GoPay je certifikovaná entita - PCI Service Provider Level 1.

Pokud nelze platbu zpracovat, bude uživatel informován o tom, že Organisto s.r.o. nebo GoPay může zrušit smlouvu o poskytování Prémiových služeb.

6. Používání služeb

V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání služeb Wedisto. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

6.1 Obsah
Jako uživatel Wedisto se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Wedisto žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Organisto s.r.o. či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

6.2 Vlastnictví obsahu
Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Wedisto stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

6.3 Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

6.4 Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Wedisto, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Organisto s.r.o..

6.5 Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

6.6 SPAM
Nebudete využívat Naše emailové služby k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

6.7 Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností Organisto s.r.o.) k plnění Wedisto modulů obsahem ani k přístupu nebo úpravě Wedisto modulů.

6.8 Obcházení
Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Wedisto služby nebo funkce.

7. Povinnosti uživatele

 • 1. Není povoleno zpřístupnit své uživatelské účty třetím osobám. Máte-li zájem do Vaší firmy (organizace) zakoupit více prémiových účtů pro své zaměstnance, kontaktujte nás. Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na míru.
 • 2. Uchovávejte své přístupové údaje a osobní heslo na bezpečném místě, abyste zabránili přístupu třetích stran.
 • 3. Z bezpečnostních důvodů měňte v pravidelných intervalech heslo. Pokud máte podezření, že třetí osoba zná heslo, musíte si je okamžitě změnit.

8. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti webové prezentace Wedisto, nebo součásti dodávané společně s webovou prezentací Wedisto, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Wedisto nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Wedisto nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

9. Osobní údaje a soukromí

9.1 Legislativní rámec
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.2 Správce a zpracovatel osobních údajů
Vzhledem ke skutečnosti, že Vám poskytujeme datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím systému Wedisto, vezměte na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uložíte na naše servery, vystupujete v pozici správce osobních údajů a Wedisto v pozici zpracovatele osobních údajů. Jste povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

9.3 Smlouva o zpracování osobních údajů
Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

 • Předmět zpracování
  Budeme zpracovávat takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o osobní údaje osob účastnících se organizované svatby Uživatele prostřednictvím modulů Wedisto, dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách.
 • Doba zpracování
  Wedisto zpracovává osobní údaje po dobu trvání po dobu trvání smluvního vztahu do doby, než Uživatel zruší svůj účet nebo 30 dní po expiraci účtu (viz 4.2 Doba trvání smlouvy a zrušení smlouvy). Následně jsou veškerá uložená data Uživatele smazána.
 • Povaha a účel zpracování
  Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů prostřednictvím systému Wedisto.
 • Typ zpracovávaných osobních údajů
  Jméno, příjmení, pohlaví, věk, adresa bydliště, e-mail apod. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nezpracováváme. Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR není Uživatel oprávněn požadovat, a proto takové osobní údaje nezpracováváme.
 • Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
  Zpracováváme takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o další osoby účastnící se organizované svatby, jejichž údaje zadáte prostřednictvím modulů Wedisto.
 • Naše povinnosti jako zpracovatele osobních údajů
  Zavazujeme se:
  • (a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;
  • (b) zajistit, aby se naši pověření pracovníci, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;
  • (c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohledňujeme zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Pravidlech ochrany osobních údajů;
  • (d) zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
  • (e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici;
  • (f) bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;
  • (g) poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností. Veškeré informace o zpracovávání osobních údajů ze strany Wedisto jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.
 • Další zpracovatelé
  Uživatel dává souhlas k tomu, aby Wedisto zapojilo do zpracování osobních údajů, které uložíte na naše servery, další zpracovatele. Zavazujeme se informovat Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů.

9.4 Zpracování dat
Na různých stránkách Wedisto můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.

9.5 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky.

9.6 Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

9.7 Registrace
Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Wedisto. To Vás opravňuje používat moduly Wedisto. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Wedisto písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

9.8 Zodpovědnost vůči dalším osobám
Vy jste osoba, která vyplňuje obsahem moduly Wedisto včetně údajů o dalších osobách (např. účastníci svatby). Do té míry jste zodpovědní:

 • 1. za informování těchto osob o všech údajích, týkajících se těchto osob, které jste uvedli prostřednictvím modulů Wedisto. Wedisto zpracovává tyto osobní údaje, tak jak je popsáno ve Všeobecných podmínkách a Pravidlech ochrany osobních údajů;
 • 2. za získání souhlasu dalších osob s Všeobecnými podmínkami používání a Pravidly ochrany osobních údajů.

10. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Organisto s.r.o. a může být provedeno i bez udání důvodu. Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platným ve Vaší zemi. Chcete-li Nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, kontaktujte nás zde.

11. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Organisto s.r.o. a může být provedeno i bez udání důvodu.

12. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ WEDISTO JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY WEDISTO JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY WEDISTO.

12.1 Třetí strany
Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webové prezentace třetích stran. Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze webovou prezentaci Wedisto, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Wedisto v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

12.2 Vyloučení záruky
Organisto s.r.o. a její partneři vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

 • (a) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
 • (b) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
 • (c) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
 • (d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Wedisto, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách. Wedisto se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

13. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE WEDISTO A JEHO PARTNEŘI NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 13.1 AŽ 13.3.

13.1 Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vaším přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

 • (a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
 • (b) Jakýchkoli změn, které může Wedisto učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
 • (c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
 • (d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
 • (e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

13.2 Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti Wedisto vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1 jsou platná, ať už Wedisto bylo nebo nebylo upozorněno na možné ztráty, nebo si jich mohlo či mělo být vědomo. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

13.3 Informace poskytované na stránkách Wedisto
Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

 • (a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
 • (b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Wedisto, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti Wedisto;
 • (c) Kvalitu, přesnost ani vhodnost Wedisto webové prezentace, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;
 • (d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek Wedisto.

14. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

15. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v Wedisto připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte nás na e-mailu info@wedisto.com. Případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 725 810 090.

Poslední úpravy 1. října 2018.

Facebook icon Created with Sketch. Instagram icon